DSOPM Voorwaarden

Aanmelding

Wanneer u zich wilt aanmelden voor een bepaalde cursus of workshop, dient u het aanmeldingsformulier tijdig (niet later dan 2 weken voor de cursus/workshop van start gaat) in te sturen. Bij (tussentijdse) aanmelding gedurende de cursus of workshop, wordt u op een wachtlijst geplaatst. Aanmelden en instromen voor individuele lessen is gedurende het hele cursusjaar mogelijk. Voor registratie dient u een volledig ingevuld aanmeldingsformulier in te vullen.

Het volgen van een proefles is uiteraard ook mogelijk. De kosten hiervoor bedragen €45,00 voor een individuele les van 45 minuten. Wanneer u besluit om u in te schrijven voor deze cursus, is de proefles gratis. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u zo spoedig mogelijk een bevestiging van registratie toe. Wanneer u na twee weken nog geen bericht heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met Manou Maarhuis, via info@dsopm.nl.

 

Plaatsing

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor cursussen of workshops geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Wanneer het maximum aantal deelnemers al is bereikt, krijgt u bericht dat u op een wachtlijst staat. Cursussen gaan door wanneer het minimum aantal deelnemers is bereikt. Gaat een cursus niet door, dan krijgt u daarvan uiterlijk een week van tevoren bericht.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een cursus of workshop, waarbij de samenstelling afhankelijk is van het niveau van de deelnemers, krijgt u eerst een uitnodiging voor een introductiebijeenkomst. Hier krijgt u de kans om kennis te maken met andere deelnemers, de docenten en het lesprogramma. Vervolgens wordt u door de docent ingedeeld in een geschikte groep. Wilt u zich aanmelden voor individuele lessen, dan komen wij met u een dag en tijdstip overeen waarop de les kan plaatsvinden.

 

Bevestiging van Registratie

Wanneer u definitief wordt ingeschreven bij DSOPM, krijgt u een bevestiging van registratie toegestuurd met daarop de betalingsinstructies van het cursusgeld. U dient dan de cursus-voorwaarden op de website zorgvuldig door te lezen en, wanneer u met de voorwaarden akkoord gaat, het formulier voorzien van datum en handtekening terug te sturen naar: info@dsopm.nl

 

Betalingsvoorwaarden

Zodra u de bevestiging van registratie thuis heeft ontvangen, dient u het cursusgeld binnen de gekozen termijnen over te maken naar IBAN: NL96 ING B0009482855 “t.n.v. Dutch School Of Popular Music” onder vermelding van het factuurnummer en uw naam. U kunt ervoor kiezen het cursusgeld in éen keer over te maken, maar het is ook mogelijk in twee (3% rente) of vier (5% rente) termijnen te betalen. U dient dit vooraf op het aan u verzonden registratieformulier aan te geven. Wanneer u een cursus niet volledig afneemt, geldt een rentepercentage van 5%. Voor studenten van 21 jaar of ouder op het moment van inschrijven geldt een BTW percentage van 21%. Te lang openstaande rekeningen worden overgedragen aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor uw rekening. Mocht zich een probleem voordoen met betrekking tot het voldoen van het cursusgeld, dan is een betalingsregeling mogelijk. U dient dan contact op te nemen met de financiële administratie van DSOPM:info@dsopm.nl

 

Restitutie Cursusgeld

Restitutie van het cursusgeld vindt alleen plaats in de volgende gevallen:

  • Langdurige ziekte van de leerling (tegen overleg van een medische verklaring)
  • Ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders/leerling en het management van DSOPM)
  • Overlijden van de leerling

Na een herberekening vindt in overleg een passende restitutie plaats.
U dient een schriftelijk verzoek te richten aan: info@dsopm.nl

Bij lesuitval van meer dan vier lessen veroorzaakt door DSOPM, vindt aan het einde van het cursusjaar herberekening van het cursusgeld en restitutie van de uitgevallen lessen plaats.

 

Corona

Wanneer het geval zich voordoet dat de school de fysieke lessen moet staken, zal het lesprogramma online worden voortgezet. Indien gewenst is het ook mogelijk het cursusgeld te bevriezen en het lesprogramma pas voort te zetten, wanneer de fysieke lessen weer worden herstart.

 

Beëindiging cursus

Wanneer u besluit de cursus te beëindigen, dient u dit per e-mail in te dienen bij de DSOPM cursusadministratie (info@dsopm.nl). U bent (met uitzondering van bovenstaande voorwaarden) het volledige cursusgeld verschuldigd. Wanneer u wilt annuleren i.v.m. gewijzigde werk- of schooltijden, kijken wij in eerste instantie of het mogelijk is uw les te verplaatsen naar een ander tijdstip of lesdag.

 

Cursustarieven

De cursustarieven zijn te vinden op de website van DSOPM. Deze worden jaarlijks aangepast op basis van de inflatie.

 

Studiemateriaal

De kosten van studiemateriaal en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling. DSOPM beschikt over een compleet instrumentarium waar leerlingen gebruik van mogen maken tijdens de vaste lestijden. Buiten deze lestijden dient de leerling (indien nodig) zelf te beschikken over studiemateriaal. Tevens beschikt DSOPM over een verhuurservice van instrumenten. U betaalt dan per maand een vast bedrag en een éénmalige borg. Deze borg krijgt u terug wanneer u het gehuurde materiaal in zijn originele staat inlevert. Is er sprake van schade aan het materiaal, dan worden er extra reparatie- of vervangingkosten in rekening gebracht. Wanneer u hiervan gebruik zou willen maken, kunt u contact opnemen met: info@dsopm.nl (zolang de voorraad strekt)

 

Afwezigheid leerling

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn bij uw les, dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan Manou Maarhuis of Vic Hament via info@dsopm.nl of 06-82812413

 

Afwezigheid docent

Wanneer een docent verhinderd is, wordt deze in eerste instantie vervangen door een van de andere beschikbare docenten. Wanneer de les niet doorgaat, wordt u hiervan telefonisch of schriftelijk op de hoogte gebracht. Elke zaterdag ochtend wordt er in de “DSOPM BBX” op Facebook vermeldt welke docenten afwezig zijn en door wie zij worden vervangen. Is een docent incidenteel, als gevolg van een drukke speelpraktijk, niet in staat u op de normale tijd les te geven, dan komt hij/zij met u een dag en tijdstip overeen waarop de les wordt ingehaald. Bij lesuitval van meer dan vier lessen veroorzaakt door DSOPM, vindt aan het einde van het cursusjaar herberekening van het cursusgeld en restitutie van de uitgevallen lessen plaats.

 

Lesovereenkomst

De aangegane lesovereenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de cursusduur. Een cursus duurt niet langer dan één cursusjaar. Voor het daarop volgende cursusjaar, dient u zich opnieuw te registreren. DSOPM brengt u tijdig op de hoogte wanneer u het aanmeldingsformulier voor het volgende jaar dient in te sturen, waarna u van DSOPM een bevestiging van registratie terug ontvangt.

 

Wijzigingen

Het is noodzakelijk dat u wijzigingen van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk op schriftelijke wijze doorgeeft aan de cursusadministratie via info@dsopm.nl. Wilt u wijzigingen aanbrengen in uw lesprogramma, mail dan naar info@dsopm.nl om te kijken naar de eventuele mogelijkheden. Hiervoor wordt €25,- annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht.

 

Beeldmateriaal

Door het ondertekenen van de Bevestiging van Registratie geeft u DSOPM toestemming voor het gebruiken van foto’s en video’s. Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens uitvoeringen, open dagen en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen achternamen van leerlingen.

Loading...